Cheuk Lun Chung MA Fine Art

Yunzhen Hu MA Graphic Design and Art Direction

Michael Swarbrick MA Photography

Samuel Beagley MA Contemporary Performance

Lana Fenton MA Graphic Design and Art Direction

Saima Rasheed MA Fine Art