Yunzhen Hu MA Graphic Design and Art Direction

Cheuk Lun Chung MA Fine Art

Lana Fenton MA Graphic Design and Art Direction

Michael Swarbrick MA Photography

Samuel Beagley MA Contemporary Performance

Saima Rasheed MA Fine Art